Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro e-shop projektu Učení nás baví, který nyní naleznete na webových stránkách: www.uceninasbavi.fun

Dále upravují obchodní podmínky pro webovou stránku: www.tonasbavi.fun

Tyto podmínky upravující poskytování produktu na webových stránkách www.uceninasbavi.fun a www.tonasbavi.fun  (dále jen "obchodní podmínky") se řídí především zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník").

Upravují vztah mezi poskytovatel a uživatelem.

Poskytovatel: Žaneta Sojková, IČ: 09636129, se sídlem: Resslova 1077/17, 708 00  Ostrava

Uživatel: Osoba, která je objednatelem produktů prostřednictvím webové stránky: www.uceninasbavi.fun a www.tonasbavi.fun (dále jen "webová stránka")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej výukových zábavně vzdělávacích produktů v elektronické a tištěné podobě prostřednictvím webové stránky.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů přes webovou stránku.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

II.1 Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, že je cena konečná ( bez  DPH), je uvedeno na webové stránce. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

II.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, konečné ceně, způsobu úhrady kupní ceny a údaje o doručení. U elektronických materiálů nejsou účtovány náklady na dodání. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

II.3 Pro objednání produktů vloží uživatel produkty do košíku a vyplní objednávkový formulář na webové stránce, pokud je formulář k dispozici, případně může produkty objednat prostřednictvím e-mailové adresy eshop@uceninasbavi.fun V průběhu tvorby objednávky na webových stránkách až do jejího dokončení může uživatel měnit veškeré údaje a tuto objednávku kontrolovat.

II.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku vytvoří kupující kliknutím na tlačítko "Odeslat s povinností platby". Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

II.5 Smlouvu je rovněž možné uzavřít v případě, kdy uživatel učiní objednávku produktů prostřednictvím e-mailové objednávky a poskytovatel mu takovou objednávku písemně potvrdí. Za písemné potvrzení je považováno rovněž potvrzení prostřednictvím e-mailové zprávy. Smlouva je pak uzavřena okamžikem potvrzení objednávky poskytovatelem.

II.6 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

II.7 Užívací právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím (stažením). Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání a stažení vzdělávacích produktů je třeba splnit technické požadavky a mít příslušný aktualizovaný software, který stažení produktu umožní.

II.8 V případě, že v rámci e-shopu nebo objednávky bude uvedena zjevně chybná cena zboží, není poskytovatel povinen uživateli zboží za tuto cenu dodat ani v případě, že poskytovatel uživateli potvrdil objednávku. Pokud taková situace nastane, poskytovatel bez prodlení kontaktuje uživatele a zašle mu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě. Nová smlouva bude uzavřena okamžikem akceptace nabídky ze strany uživatele. Za zjevnou chybu v ceně se považuje situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně nebo evidentně chybí či přebývá cifra.

 

III. UŽIVATELKSÝ ÚČET

III.1.   Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání produktů (dále jen „uživatelský účet“). V případě že to webová stránka umožňuje, může uživatel provádět objednávání produktů též bez registrace přímo z webové stránky.

III.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou poskytovatelem považovány za správné.

III.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

III.4.   Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

III.5.   Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek).

III.6.   Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. ZPŮSOB ÚHRADY

IV.1 Cena produktů je uvedena na webové stránce a je konečná, protože prodávající není plátcem DPH. Cena je vždy uvedena i v prodejním formuláři. Prodávající vystaví daňový doklad – fakturu uživateli po uhrazení ceny produktů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

IV.2 Cenu produktů dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli pouze následujícími způsoby:

a)bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu na účet poskytovatele (dále jen „účet poskytovatele“),

b)bezhotovostně prostřednictvím on-line platby kartou nebo on-line bankovním převodem jež zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s. zprostředkováním platební brány,

c)případě předchozí dohody s poskytovatelem na základě vystavené faktury na účet poskytovatele.

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není umožněna. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření objednávky, není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY

V.1 Dodáním produktů v elektronické podobě se rozumí zaslání odkazu na stažení produktu ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Odkaz ke stažení zakoupeného produktu je zákazníkovi zaslán do 3 pracovních dnů po spárování a připsání platby na účet prodávajícího.

V.2 Dodáním produktů v tištěné podobě se rozumí odeslání materiálu přes Zásilkovnu na adresu zákazníka uvedenu v prodejním formuláři do 10 pracovních dnů. 

V.3 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel neposkytuje u produktů žádné aktualizace.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VI.1 Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Poskytovatel v souladu s tímto ustanovením upozorňuje uživatele, že v případě zasílání zboží formou produktů ve formátu PDF, se vždy jedná o digitální obsah, tedy se na něj nevztahuje právo pro odstoupení v lhůtě 14 dnů od doručení zboží, pokud mu bude toto zboží dodáno. 

VI. 2 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu V.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny poskytovatele. Poskytovatel potvrdí uživateli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy.

VI.3 V případě odstoupení od smlouvy dle bodu V.2. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Produkty musí být poskytovateli vráceny do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli.

VI.4 V případě odstoupení od smlouvy dle bodu V.2. obchodních podmínek vrátí poskytovatel uživateli peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele přijal. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky uživateli dříve, než jí uživatel produkty vrátí nebo prokáže, že produkty poskytovateli odeslal. Při vrácení zakoupených produktů je uživatel povinen uhradit přepravu za produkty a vrátit jej v obalu a zabezpečení způsobem, jakým byly produkty odeslány poskytovatelem. V případě, že uživatel nesplní tuto podmínku pro vrácení produktů v obalovém materiálu stejného druhu a dojde k poškození produktů, je povinen nahradit poskytovateli škodu tímto vzniklou. Nárok na náhradu škody vzniklé na produktech je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku uživatele na vrácení ceny.

VI.5 Je-li společně s produkty poskytnut uživateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a uživatel je povinen spolu s produkty poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

VII.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §1914 a ž 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

VII.2 Poskytovatel odpovídá uživateli, že produkt při převzetí nemá vady, které by omezili funkčnost vzdělávacího produktu. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

VII.3 Vadné plnění uplatňuje uživatel bez zbytečného odkladu u poskytovatele, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu.
Uživatel může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s uživatelem nedohodne na delší lhůtě.

VII.4 Poskytovatel neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení uživatele, neaktualizovaného internetovému prohlížeči, či nenainstalovanému softwaru pro stažení a spuštění produktu, které není schopen ovlivnit.
Populárně naučné materiály (produkty) obsahují grafické návrhy, návody a doporučení, poskytovatel rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch uživatele při aplikaci a použití produktů v praxi.

 

VIII. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

VIII.1 Vzdělávací produkty podléhají právní ochraně dle autorského práva a obsahují autorská práva a licencovanou grafiku dalších osob. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uživatel odpovídá poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Uživatel je povinen se seznámit s podmínkami k použití, které jsou součástí, každého vzdělávacího produktu, které kupující zakoupí.

 

IX. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

IX.1 Všechny naše produkty, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti návrhu, jsou pouze návody a doporučení, neneseme jakoukoliv odpovědnost za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Váš úspěch je odvislý na řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, obětavosti a zdravotního stavu dětí apod. Upozorňujeme Vás, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohu nahradit odbornou pomoc a péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze naším doporučením. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani závazky za přesnost, obsah, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytujeme na našich stránkách a neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek vašeho použití (nebo nemožnosti použití) našich webových stránek, nebo vašeho využití (nebo nevyužití) informací a nástrojů poskytovaných na našich stránkách a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.

 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

X.1   Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.

X.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu osobní údaje uživatele (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), (dále společně jako „osobní údaje“).

X.3 Uživatel potvrzením objednávky dle čl. 3.3 výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. V případě, že uživatel s tímto zasíláním informací a obchodních sdělení nesouhlasí je nutné učinit objednávku prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Automatické zasílání informací a obchodních sdělení při odeslání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře je dáno nastavením systému, které webové stránky využívají a poskytovatel toto nastavení nemůže ovlivnit.

X.4 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

X.5 Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

X.6 Osobní údaje budou pro účely realizace smlouvy uchovávány po nezbytnou dobu. Osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživatele budou zpracovávány po dobu 4 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

X.7 V případě že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (bod 9.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat poskytovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.

X.8 Uživatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:

 • na přístup k osobním údajům (uživatel má právo získat od poskytovatele informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),
 • na opravu či doplnění osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů (požádá-li o to uživatel a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li poskytovatel oprávněn či povinen osobní údaje uživatele zpracovávat),
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném uživatelem,
 • na vznesení námitky (uživatel může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu poskytovatele či třetí osoby),
 • na přenositelnost osobních údajů (uživatel je oprávněn získat od poskytovatele osobní údaje, které mu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li uživatel nespokojen se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, může podat stížnost buď přímo poskytovateli nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů).

X.9  Uživatel bude mít při prvním otevření webových stránek možnost rozhodnout, v jakém rozsahu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, je k ukládání cookies vždy nutný výslovný souhlas uživatele, který bude možné provést „zaškrtnutím“ příslušných políček před odesláním objednávky či otevření samotných webových stránek, popř. úpravou nastavení.

X.10 Poskytovatel za účelem plnění ze smlouvy a svého oprávněného zájmu využívá následujících nástrojů, které mohou v pseudonymizované podobě pracovat mj. s osobními údaji uživatele:

 • Google Czech Republic, s.r.o., IČ: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
 • ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové (e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267),
 • Shoptet, a.s., IČ: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6.
 • Úschovna - TISCALI MEDIA, a.s., IČ 285 16 117, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 813/57, PSČ 110 00.
 • Smartemailing a.s., IČ: 29210372, se sídlem Nálepkova 14/45, 637 00  Brno Jundrov 
 • Mioweb s.r.o., IČ: 07458002, se sídlem Kampelíkova 35/20, 602 00  Brno Stránice

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XI.1 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva uživatele - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XI.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

XI.3 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná. Obchodní podmínky uživatel vždy obdrží společně s potvrzením a shrnutím objednávky e-mailem.

XI.4 Kontaktní údaje poskytovatele:

 • adresa: Resslova 1077/17, 708 00  Ostrava
 • e-mail: eshop@uceninasbavi.fun
 • telefon: +420 792 333 139